زندگی به سبک یاشار
این ثانیه های سنگین

این ثانیه های سنگین

این ثانیه های سنگین، این روزهای بی هدف یک مبل دو نفره، یک کالبد تهی و خسته خاطرات سیاه و سفیــد و کم رنـگ احسـاسـات جریــــــحه دار شـده شهامـت قبـــــول یک اشتــباه تجربه دوباره نقطه شروع پرده های شیشه ای…