زندگی به سبک یاشار

رابطه ها را کنترل کنیدنزدیکی ها و گفتگو ها که زیاد شود، حرمت ها و ارزش ها از بین می رود ، آنجاست که دیگر روابط ، دوستی ها و حتی عشق بی معنا می شود…اگر از ارتباط با اطرافیانتان لذت می برید هیچوقت به آنها اجازه ندهید به شما زیاد نزدیک شوند،هیچوقت به آنها زیاد نزدیک نشوید،همه ما انسانها به خلوت و رازهایمان نیازمندیم ، یادمان باشد حرمت ها که شکست تمام زنجیره ها پاره می شوند و پاره خواهند ماند!