زندگی به سبک یاشار
نود و پنج: تصمیم یاشار

نود و پنج: تصمیم یاشار

مهم نیست در چه موقعیت جغرافیایی زندگی میکنی، اگر در قالب خودت قرار نگیری، اگر انسان هایی که باید باشند، نباشند، و اگر در مسیر اهدافت نباشی، هیچوقت رضایت درونی نخواهی داشت…هیچوقت برایت خانه نمیشود… میتوانی تا آخر عمر، هر…