زندگی به سبک یاشار

جغرافیای تنهایی انسان حد و مرز ندارد …

 “در آغوشم آگاهانه آرام بگیر… نه من پاسخ تنهایی های تو هستم و نه تو درمان حس تنهایی من … جغرافیای تنهایی انسان حد و مرز ندارد … خیلی که باشیم، همسفریم آن هم میان ایستگاههای زندگی … سرانجام یکی…