زندگی به سبک یاشار

رایحه ای زندگی بخش از دانـ هیلک قرمز رنگم…

آخرین نوشته ام به 10 ماه پیش برمی گردد… آنقدر اتفاقات مختلف و رنگارنگ در این ده ماه عالی! افتاده است… که از حوصله من و به طبع توء خواننده خارج است… کوتاه کنم اینروزهای زندگی ام پر است از…