زندگی به سبک یاشار

یادداشت های بیمار من

نود و پنج: تصمیم یاشار

نود و پنج: تصمیم یاشار

مهم نیست در چه موقعیت جغرافیایی زندگی میکنی، اگر در قالب خودت قرار نگیری، اگر انسان هایی که باید باشند، نباشند، و اگر در مسیر اهدافت نباشی، هیچوقت رضایت درونی نخواهی داشت…هیچوقت برایت خانه نمیشود… میتوانی تا آخر عمر، هر…

جغرافیای تنهایی انسان حد و مرز ندارد …

 “در آغوشم آگاهانه آرام بگیر… نه من پاسخ تنهایی های تو هستم و نه تو درمان حس تنهایی من … جغرافیای تنهایی انسان حد و مرز ندارد … خیلی که باشیم، همسفریم آن هم میان ایستگاههای زندگی … سرانجام یکی…

رایحه ای زندگی بخش از دانـ هیلک قرمز رنگم…

آخرین نوشته ام به 10 ماه پیش برمی گردد… آنقدر اتفاقات مختلف و رنگارنگ در این ده ماه عالی! افتاده است… که از حوصله من و به طبع توء خواننده خارج است… کوتاه کنم اینروزهای زندگی ام پر است از…

این ثانیه های سنگین

این ثانیه های سنگین

این ثانیه های سنگین، این روزهای بی هدف یک مبل دو نفره، یک کالبد تهی و خسته خاطرات سیاه و سفیــد و کم رنـگ احسـاسـات جریــــــحه دار شـده شهامـت قبـــــول یک اشتــباه تجربه دوباره نقطه شروع پرده های شیشه ای…