زندگی به سبک یاشار
نود و پنج: تصمیم یاشار

نود و پنج: تصمیم یاشار

مهم نیست در چه موقعیت جغرافیایی زندگی میکنی، اگر در قالب خودت قرار نگیری، اگر انسان هایی که باید باشند، نباشند، و اگر در مسیر اهدافت نباشی، هیچوقت رضایت درونی نخواهی داشت…هیچوقت برایت خانه نمیشود… میتوانی تا آخر عمر، هر…

جغرافیای تنهایی انسان حد و مرز ندارد …

 “در آغوشم آگاهانه آرام بگیر… نه من پاسخ تنهایی های تو هستم و نه تو درمان حس تنهایی من … جغرافیای تنهایی انسان حد و مرز ندارد … خیلی که باشیم، همسفریم آن هم میان ایستگاههای زندگی … سرانجام یکی…

رایحه ای زندگی بخش از دانـ هیلک قرمز رنگم…

آخرین نوشته ام به 10 ماه پیش برمی گردد… آنقدر اتفاقات مختلف و رنگارنگ در این ده ماه عالی! افتاده است… که از حوصله من و به طبع توء خواننده خارج است… کوتاه کنم اینروزهای زندگی ام پر است از…